TEB Fintech Manifestosu
TEB Fintech Future Four nedir ?
KATILIM FORMU
GERi
Proje Tanıtım Dokümanı Ekleyin
PPT veya PDF formatında max. 16MB olmalı
 
Güvenlik Kodu
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni için tıklayınız.
BAŞVUR
Takım Videonuzu Ekleyin
Max 3 dk ve 16MB olmalı, müzik içermemeli
YA DA

Zorunlu alanları doldurmadığınız için başvurunuz gerçekleşmedi

Başvurunuz başarıyla gerçekleşmiştir.

GERi

KULLANIM KOŞULLARI

 1. TEB FINTECH FUTURE FOUR finansal teknolojiler çağrısı (Yarışma) TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A-7B Ümraniye, İstanbul adresinde mukim 0876004342000105 MERSİS numaralı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) tarafından organize edilmektedir.
 2. Başvuru formunda belirtilen Fintech çözümü ana başlığı alanında belirtilen seçeneklerden (Kategori) herhangi birisinde iş fikri/projesi olan girişimciler (Yarışmacı) Yarışma’ya başvurabilecektir.
 3. Yarışma’ya katılma hakkı elde etmek için 23 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında www.melekyatirimplatformu.com/tr/teb-fintech-future-four internet adresinden TEB Fintech Future Four alanından başvuru yapılması gereklidir.
 4. Yarışma’ya yalnızca 18 yaşın üzerindeki gerçek kişiler başvuruda bulunabilir. TEB çalışanları ve yakınları bu Yarışma’ya başvuramayacak olup; başvurup dereceye girseler dahi dereceleri iptal edilir.
 5. Yarışmacılar başvurularında ilgili Kategori’deki iş/projelerini www.melekyatirimplatformu.com/tr/teb-fintech-future-four internet adresinde yer alan TEB Fintech Future Four başvuru adımında bulunan başvuru formundaki zorunlu alanları doldurmak zorundadır.
 6. Bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen özellikleri taşımayan ve belirtilen koşullara uygun şekilde iletilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Geçerli şekilde iletilen ve koşulları sağladığı görülen başvurular www.melekyatirimplatformu.com/tr/teb-fintech-future-four sayfasında yayınlanacak tarihe kadar TEB’in oluşturacağı jüri tarafından değerlendirilecek ve başvurular arasında her bir Kategoride yer alan ilk üç proje TEB üst yönetiminden oluşan final jürisinin karşına çıkarılmak üzere seçilecektir. Her bir Kategori’de seçilen ilk üç iş/proje, final jürisine iş/projelerini sunacaklardır. Final jürisi tarafından her bir Kategori’de ilgili Kategori’nin birincileri seçilecektir. Final jürisi tarafından seçilen herbir Kategori’nin birincilerine, işlerini/projelerini geliştirmeleri, bankacılık alanında uygulanabilir/kullanılabilir bir ürün haline getirmeleri için TEB içerisinde inkubasayon sürecine dahil edileceklerdir. . Her bir Kategori’nin birincisi olarak seçilen Yarışmacılar belirlenen tarihe kadar işlerini/projelerini bankacılık alanında uygulanabilir/kullanılabilir bir ürün haline getirmek üzere TEB çalışanlarının/uzmanlarının da desteği ile işlerini/projelerini geliştireceklerdir. Bu sürenin dolmasını müteakip her bir Kategori’nin birincisi olarak seçilen Yarışmacılar bankacılık alanında uygulanabilir/kullanılabilir bir ürün haline getirdikleri işlerini/projelerini final jürisine 10 dakikalık sürede (Soru-cevap bu süreye dahil olmayacaktır) Türkçe veya İngilizce olarak kendilerinin belirleyecekleri formatta sunacaklardır. Final jürisi tarafından her bir Kategori’nin birincilerinin sunumunu yaptığı işler/projeler değerlendirilecek olup; bu değerlendirmelerin sonucunda TEB dilediği işe/projeye konu hizmet veya ürünü satın alma talebini Yarışmacı’ya iletebilecektir.
 8. Her bir Kategori’nin birincisi olarak seçilen Yarışmacılar, işlerini/projelerini kendilerinin kuracakları bir ekip ile de geliştirmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu Yarışmacıların işlerini/projelerini geliştirebilmeleri için TEB tarafından mekan, ekipman, donanım, danışman vb. destekler sağlanacaktır. Yarışmacı dilerse kendisine sağlanan fiziki veya fiziki olmayan destekleri kullanabilecektir. Kullanması halinde bu kullanımı amacına uygun şekilde yapacak ve herhangi bir zararın doğmasına sebep olmayacaktır; aksi durumda Yarışmacı verdiği tüm zararların tazmininden sorumlu olacaktır.
 9. Kategori birincisi yarışmacı, geliştirme çalışmaları sonunda, TEB’in projeyi diğer üçüncü kişilere nazaran öncelikli satın alma hakkı olduğunu kabul ve beyan eder. Bu hak tek taraflı olarak TEB’in bildirimi ile kullanılabilecek bir hak olup, TEB bu öncelikli satın alma hakkını kullanmak isterse bu konuda ilgili Kategori birincisi Yarışmacı ile iş/projeye konu ürün veya hizmetin kullanım hakkını satın almak üzere sözleme imzalayabilecektir. TEB’in satın alma hakkını kullanmak istemesi akabinde Yarışmacı ile yapılacak sözleşme müzakerelerinde tarafların anlaşamaması halinde TEB bu talebinden vazgeçebilecektir. TEB hiçbir şekilde Yarışmacılara karşı bir satın alma yükümlülüğü altına girmemektedir.
 10. Yarışmacı, Başvuru Formu’nda vermiş olduğu tüm bilgilerin ve fikirlerin kendisine ait olduğunu, bu bilgilerin TEB kullanılabileceğini peşinen kabul ve beyan eder.
 11. Yarışmacı, TEB ile paylaştığı tüm kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edildiğini ve paylaşıldığını kabul ve beyan eder. Yarışmacı ayrıca beyan edeceği ekip arkadaşlarına da kendisine sunulan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni sunmayı kabul ve beyan eder.
 12. Yarışmacı, başvurusu kapsamında ileteceği/geliştireceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırı davranması halinde Yarışmacı, üçüncü kişiler tarafından yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle TEB’in uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Her bir Yarışmacı, başvurusuna konu işinin/projesinin orijinal olduğunu ve bizzat kendi yaratıcılığıyla oluşturduğunu; işin/projenin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini açıkça teyit eder. Her bir Yarışmacı, TEBile iş ortaklarına karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü dava ve taleplerde tek muhatabın kendisi olacağını, talep veya davalar nedeniyle TEB ile iş ortaklarının uğrayabilecekleri her türlü zararı tazmin ve telafi etmeyi taahhüt eder.
 13. Yarışmacılar, işlerinin/projelerinin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanabilirler. Açık kaynak içeriklerinin kullanımı ve açık kaynak lisanslama şartlarına uygunluk konusundaki riskler, Yarışmacıların kendilerine aittir. Her bir Yarışmacı, ihlalinden tek başına sorumlu olmayı kabul eder.
 14. Yarışmacı, Yarışma süresince görüntüsünün ve/veya sesinin alınmasına, kaydedilmesine ve işlenmesine peşinen muvafakat ettiğini; TEB tarafından bugüne kadar bilinen veya bilinmeyen her türlü ortamda, her türlü formatta ve her türlü yöntemle bu görüntülerin kopyalamasına, çoğaltmasına ve dağıtmasına müsaade ettiğini; bu kapsamdaki kullanımlar bakımından TEB’denherhangi bir tazminat vb. hak talebinde bulunmayacağını açıkça kabul ve beyan eder.
 15. Yarışmacı, Yarışma konusu fikrini/projesini yarışmanın sona ermesinden önce herhangi bir şekilde kamuya duyurmayacak, reklamını yapmayacak ve bu Yarışma’ya katılım sağladığını üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
 16. Yarışmaya başvuran ve bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş herkes Yarışma süresince aşağıdaki şartlara uygun davranmayı kabul etmiş sayılacak olup, bu şartlara uygun davranılmaması halinde tarafından Yarışmacının Yarışma’dan derhal elenmesine karar verilebilecektir. Böyle bir durumda TEB uğradığı tüm zararları Yarışmacı’dan talep edebilecektir.
  1. Başvuruya konu işlerin/projelerin her türlü fikri hakkı Yarışmacının kendisine ait olmalıdır.
  2. Yarışmacı, TEB‘e karşı başvurusu ile birlikte Yarışma nedeniyle edindiği tüm bilgileri tamamen gizli tutacak; üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.
  3. Yarışmacı, TEB’i, bunların sistemlerini, çalışanlarını ve yetkili kıldığı diğer kişi ve kuruluşları herhangi bir maddi ya da manevi bir zarara uğratmayacaktır.
 17. Yarışmacı, işbu Yarışma nedeniyle TEB’e ait elde ettiği tüm bilgilerin “Gizli Bilgi” niteliğinde olduğunu; TEB’in açık yazılı muvafakati olmaksızın bu gizli bilgileri kullanmayacağını, işlemeyeceğini, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve beyan eder. Bu gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranması halinde Yarışmacı Yarışma’dan 17. Madde doğrultusunda elenebilecek olup, hukuka aykırı şekilde gerçekleştireceği tüm ihlallerden şahsen ve bizzat sorumlu olacaktır.
 18. TEB’in Yarışma’nın süresini, koşullarını dilediği şekilde değiştirme hakkı saklıdır.
 19. Bu Kullanım Koşulları ve Yarışma Türk Hukukuna tabidir.
 20. TEB’in işbu Kullanım Koşullarında ve Yarışma’ya ilişkin belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
GERi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türk Ekonomi Bankası A. Ş. (“ Banka”) tarafından gerçekleştirilen TEB Fintech Future Four Finansal Teknolojiler Çağrısı sırasında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Banka tarafından kişisel verileriniz banka dışı kişilere yönelik etkinlik yönetimi, banka stratejilerinin oluşturulması veya destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi gibi amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz Banka tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda, Banka ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Bankanın bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik çeşitli hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz Bankanın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, iş ortakları ve tedarikçileriyle; ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Banka tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için başvurunuzu şubelerimize iletebilirsiniz ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla banka genel müdürlüğümüze ulaştırabilirsiniz. Ayrıca güvenli elektronik imza kullanmak kaydıyla başvurularınızı kvkkbasvuru@teb.com.tr adresine de e-posta ile gönderebilirsiniz. Yapacağınız başvurulara mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha detaylı bilgiye www.teb.com.tr adresinde yer alan TEB Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz.